Публічний договір-оферта про надання послуг

Версія 2.1 від 01.05.2021 року

 1. Преамбула

  1. ТОВ «ЕРП Юкрейн» в особі директора Лісненка Богдан Миколайовича, що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з одного боку, та будь-яка юридична або фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з іншого боку, далі іменовані разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» уклали цей Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, про надання послуг зазначених у пунктах 3.1, 4.1 Договору.

 2. Терміни і визначення

  1. «Odoo» – система для обліку та ведення бізнесу розроблена бельгійською компанією Odoo SA.

  2. «Публічна оферта» – договір, в якому одна сторона – Виконавець взяла на себе обов'язок надати послуги, зазначені у пунктах 3.1, 4.1 Договору кожному, хто до неї звернеться.

  3. «Хмарний хостинг ERP Ukraine» – послуга по розміщенню і обслуговуванню системи Odoo на серверах Виконавця з метою надання доступу до розміщеної системи Замовнику.

  4. «SLA (Service Level Agreement)» – угода між Виконавцем і Замовником, в якій описується кількісні та якісні показники послуги хмарного хостингу ERP Ukraine і зони відповідальності Сторін. SLA розміщена на веб сайті Виконавця за посиланням https://erp.co.ua/sla.

  5. «Пакет послуг» – набір послуг, їх опис, вартість та строк надання опубліковані на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://erp.co.ua/pricing, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  6. «Додатки для України» – набір додаткових модулів до системи Odoo, що розроблені Виконавцем та опубліковані на веб-сайті Виконавця.

  7. «Баг (bug)» – помилка в роботі системи Odoo, що призводить до неможливості використовувати систему або система працює не так, як заявлено або є вразливістю безпеки і не спричинена невірною конфігурацією або невірним встановленням системи.

  8. «Підтримувана версія системи» – якщо не вказано інше, то послуги, що надаються в рамках цієї Оферти відносяться до підтримуваної версії системи Odoo, тобто трьох останніх версій системи.

  9. «Корпоративна підписка ERP Ukraine» – договір на надання послуг Виконавцем Замовнику, що має фіксований термін дії та подовжується автоматично на аналогічний період за умови, якщо Замовник не подав заяву на припинення автоматичного подовження дії договору за 30 днів до завершення дії договору.

  10. «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  11. «Замовник» – будь-яка юридична або фізична особа, яка прийняла (акцептувала) цей Договір.

  12. «Виконавець» – юридична особа ТОВ «ЕРП Юкрейн» в особі директора Лісненка Богдан Миколайовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку, яка надає послуги, передбачені пунктами 3.1, 4.1 Договору та зазначена у преамбулі Договору.
   Виконавець є офіційним партером Odoo SA в Україні та має сертифікованих спеціалістів.

  13. «Веб-сайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://erp.co.ua.

 3. Загальні положення

  1. Дана Оферта є пропозицією укласти Договір про надання послуг відповідно до обраного Замовником Пакету послуг, який передбачає вичерпний перелік, вартість та строк надання послуг (далі по тексту – «послуги») в електронній формі, шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  2. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

   • факт реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://erp.co.ua/contactus та оформлення Замовлення - Пакету послуг;

   • оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та відповідно до обраного Пакету на веб-сайті Виконавця https://erp.co.ua/pricing;

   • письмове повідомлення (направлення листа на електронну адресу Виконавця, розміщену за посиланням https://erp.co.ua/contactus Замовника про прийняття умов цього Договору.

   • оформлення замовлення через інтернет-магазин на сайті Виконавця.

  3. При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про електронну комерцію», а також інформацією, на яку містяться посилання в Договорі та яка являється його невід'ємною частиною.

  4. Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641 та 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

  5. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов'язковими для Сторін. Перед акцептуванням Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

  6. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує своє ознайомлення з умовами Договору і автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям всіх умов цього Договору.

 4. Використання додатків для України

  1. На термін дії корпоративної підписки ERP Ukraine на:

   • послуги хостингу або на
   • послуги підтримки додатків для України

   Виконавець надає невиключну ліцензію на використання (виконання, модифікацію, виконання після модифікації) об'єкту інтелектуального права – Додатків для України (програмного забезпечення), що включено у відповідну корпоративну підписку на умовах викладених у корпоративній ліцензії ERP Ukraine.

 5. Предмет договору

  1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та Угодою про якість обслуговування (SLA), надати Замовнику послуги зазначені у пункті 3.1 Договору.

 6. Права та обов'язки Сторін

  1. Виконавець зобов'язується:

   1. надавати Замовнику послуги у відповідності до обраного Замовником Пакету послуг;

   2. за наявності корпоративної підписки ERP Ukraine надавати оновлення та виправлення помилок для додатків для України;

   3. на запит Замовника надавати консультації за допомогою електронної пошти стосовно питань, які виникають у Замовника в зв'язку з наданням йому послуг в межах обраного Замовником Пакету послуг;

   4. зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника під час реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених нормами чинного законодавства України;

   5. не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, та стала відома Виконавцю під час виконання цього Договору;

   6. надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання послуг у випадках, передбачених підпункті 6.4.1 цього Договору;

   7. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника та зміною вартості Пакету послуг на веб-сайті Виконавця: https://erp.co.ua.

  2. Замовник зобов'язується:

   1. самостійно ознайомитись з інформацією про умови обслуговування та вартість Пакету послуг на веб-сайті Виконавця, зазначеному у пункті 2.7 Договору;

   2. припинити використання додатків для України у разі припинення дії корпоративної підписки ERP Ukraine;

   3. надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника веб-сайті Виконавця, вчинення електронного правочину;

   4. своєчасно здійснювати оплату за надання послуг відповідно до обраного Замовником Пакету послуг;

   5. виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування послугами та мережею Інтернет;

   6. не вживати ніяких заходів, свідомо чи ненавмисно, які можуть призвести до порушення функціонування програмного забезпечення та/або системи в цілому;

   7. самостійно нести відповідальність за інформацію, яка зберігається, передається чи виходить, а саме:

    • за дотримання авторського права, інших норм законодавства та етики поведінки в мережі Інтернет;
    • за несанкціонований доступ до комп'ютерів та інформаційних джерел.
   8. при зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільством норм моралі, не використовувати наданні послуги у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушенні права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб;

   9. не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачене положеннями цього Договору.

  3. Замовник має право:

   1. вимагати від Виконавця надання послуг належної якості та у відповідності до умов цього Договору та SLA;

   2. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг в особистому кабінеті на веб-сайті Виконавця за посиланням https://erp.co.ua/my;

   3. звертатись у службу технічної підтримкм по виправлення помилок в додатках для України та/або щодо проблем з хмарним хостингом ERP Ukraine виключно за наявності діючої корпоративної підписки ERP Ukraine. Адреса технічної підтримки https://erp.co.ua/helpdesk

   4. звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг.

  4. Виконавець має право:

   1. Повністю або частково призупинити надання послуг у наступних випадках:

    • у разі недотримання Замовником умов цього Договору;
    • у разі прострочення строку оплати рахунку, зазначеного в пункті 8.7 цього Договору;
    • у разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування послугами та мережею Інтернет;
    • розсилку через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить нормам чинного законодавства України.
   2. Залучати третіх осіб для надання послуг, які мають необхідну кваліфікацію для надання послуг або частини послуг.

 7. Порядок здійснення замовлення та надання послуг

  1. Замовник здійснює замовлення:

   • на відповідній сторінці веб-сайту Виконавця https://erp.co.ua/pricing шляхом замовлення обраного ним Пакету послуг за допомогою натискання кнопки «Замовити» або

   • по електронній пошті чи за номером телефону, вказаними у розділі «Зв'яжіться з нами» на офіційному веб-сайті Виконавця: https://erp.co.ua/contactus.

  2. Строк обробки Виконавцем замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення Замовником відповідно до порядку, передбаченого п. 7.1 Договору. В разі, якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, перебіг строку обробки замовлення починається з першого, після вихідного, робочого дня.

  3. По запиту Замовника, наданого у будь-який спосіб, передбачений цим Договором (заповнення форми на веб-сайті Виконавця, відправлення листа на електронну пошту чи за номером телефону Виконавця, зазначеними на веб-сайті Виконавця), Виконавець виставляє пропозицію шляхом направлення листа на електронну адресу Замовника. Лист містить pdf версію та унікальне посилання на пропозицію на веб-сайті Виконавця. Замовник підтверджує пропозицію шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення». «Пропозиція» змінює статус на «Замовлення» після її оплати.

  4. Послуги надаються Замовнику в строки, що встановлені обраним Замовником Пакетом послуг протягом строку дії цього Договору.

  5. Зобов'язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі, належним чином та своєчасно на наступний день, що йде за останнім днем строку надання послуг. За зверненням Замовника на електронну адресу Виконавця, що розміщена на веб-сайті Виконавця, Акт прийому-передачі наданих послуг може бути наданий у паперовому вигляді та направлений Замовнику поштовим зв'язком, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання звернення, але не раніше повної оплати Замовником послуг.

 8. Ціна Договору і порядок оплати

  1. Ціна (вартість) послуг визначається відповідно до обраного Замовником Пакету послуг.

  2. Ціна Пакету послуг зазначається у розділі «Ціни» на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://erp.co.ua/pricing.

  3. Ціною Договору є ціна (вартість) послуг встановлена п. 8.1 Договору.

  4. Після того, як Замовник обрав Пакет послуг та підтвердив замовлення, на електронну адресу Замовника направляється рахунок на оплату послуг. Наступні рахунки на оплату будуть генеруватися автоматично і надсилатися на електронну пошту Замовника. Рахунок на оплату послуг є первинним документом.

  5. Оплата послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати вартості замовлених послуг, які визначені у порядку встановленому пунктах 8.1, 8.2 Договору.

  6. Оплата послуг здійснюється шляхом:

   • безготівкового перерахування грошових коштів за реквізитами Виконавця зазначеними у надісланому Виконавцем рахунку;

   • за допомогою платіжної системи LiqPay (оплата онлайн карткою VISA/MasterCard).

  7. Замовник повинен оплатити рахунок протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту направлення рахунку на електронну адресу Замовника. У разі, якщо рахунок не оплачений у зазначений у цьому пункті Договору строк, Виконавець має право припинити надання послуг через п'ятнадцять днів, відлік яких починається з наступного дня, який йде за останнім днем строку оплати послуг.

  8. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від обраного строку дії та/або Пакету послуг.

  9. Абонплата за користування послугами здійснюється за період тривалістю 1 (один) місяць/1 (один) рік, в залежності від обраного Пакету послуг.

 9. Відповідальність Сторін

  1. Сторони відповідають за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

  3. Виконавець не несе відповідальності:

   • за перебої в наданні послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої сторони;

   • за неможливість використання Замовником відповідним чином наданих послуг, у разі невідповідності програмного коду веб-ресурсу коректному використанню послуг;

   • за справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, що використовується Замовником;

   • за невідповідність програмного забезпечення Замовника умовам, визначеним в п. 13.1. цього Договору;

   • за втрачений прибуток та/або дохід а також за непрямі збитки Замовника в період використання чи невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких втрат;

   • за технічний стан мережі, до якої підключений Замовник;

   • за проблеми, пов'язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення;

   • за некваліфіковані дії Замовника щодо використання послуг;

   • за працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, свідомо чи не знаючи, порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли;

   • за працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

 10. Порядок вирішення спорів

  1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до норм, встановлених чинним законодавством України.

 11. Строк дії Договору

  1. Цей Договір набирає чинності з моменту внесення Замовником оплати за послуги Виконавця і діє протягом строку, на який Замовником здійснена оплата послуг плюс 17 (сімнадцять) календарних днів понад строк на який Замовником здійснена оплата послуг за Договором.

  2. Мінімальний строк укладення Договору – 1 (один) місяць.

  3. У разі внесення Замовником до закінчення строку дії Договору, зазначеного у п. 11.1 Договору, оплати Пакету послуг за наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які визначені в цьому Договорі та акцептовані Замовником.

  4. Договір припиняє свою дію у разі:

   • закінчення строку дії Договору у зв'язку з виконанням Сторонами своїх зобов'язань;

   • відмови Замовника від послуг. При цьому оплата за послуги поверненню не підлягає;

   • відмови Виконавця від надання послуг, після закінчення строку дії Договору;

   • розірвання Виконавцем договору у зв'язку з порушенням Замовником своїх зобов'язань, визначених умовами цього Договору.

 12. Згода на збір і обробку персональних даних

  1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI Замовник дає згоду та дозвіл на збір, обробку, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), відомостей, отриманих від Замовника будь-яким способом з метою належного виконання вимог діючого в Україні законодавства, захисту інтересів та прав Сторін, забезпечення цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності, з метою якісного надання послуг, інформування про зміну вартості послуг, акцій чи спеціальних пропозицій. Без отримання додаткової письмової згоди Замовник надає право знищувати персональні дані та обмежувати доступ до них, передавати їх третім особам.

  2. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

  3. Укладанням цього Договору Замовник підтверджує, що йому, як суб'єкту персональних даних, відомий і зрозумілий зміст Закону України «Про захист персональних даних».

 13. Інші умови

  1. Для якісного надання Виконавцем Замовнику послуг програмне забезпечення Замовника має відповідати наступним мінімальним вимогам, а саме: система працює на поточних версіях наступних браузерів:

   • IE11;

   • Mozilla Firefox;

   • Google Chrome;

   • Safari;

   • Microsoft Edge.

  2. Робота системи на застарілих браузерах не гарантована.

  3. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання цього Договору, Додатків, змін та доповнень до нього, що зазначені нижче:

   • Зразок факсимільного відтворення підпису директора Виконавця - Лісненка Богдана Миколайовича:

  4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує оновлений Договір з урахування внесених змін на веб-сайті Виконавця за посиланням https://erp.co.ua/public-offer. У разі зміни умов оферти, зміни вступають в силу з моменту їх внесення (оновлення редакції Договору на веб-сайті Виконавця). При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена веб-сайті Виконавця за посиланням https://erp.co.ua/public-offer, поточна редакція тексту цього Договору є чинною.

  5. У всіх випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони повинні керуватися нормами чинного в Україні законодавства.

  6. За зверненням Замовника на електронну адресу Виконавця, що розміщена на веб-сайті Виконавця, Виконавець може надати йому Договір у паперовому вигляді.

 14. Реквізити Виконавця

  1. ТОВ «ЕРП Юкрейн»
   проспект Академіка Палладіна, 25, офіс 208
   м. Київ, 03142, Україна
   П/р UA813052990000026001046219891 в АТ КБ «ПриватБанк»
   ЄДРПОУ 44226456
   Не є платником ПДВ